ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ เข้าม.1 ครั้งที่1

ลองมาทำกันดูนะครับว่าจะทำกันได้รึเปล่าไม่ยากเกินไปครับพี่เพชรอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับน้องๆที่ต้องการหาความรู้และการติวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1 ได้อย่างแน่นอน

 1. ………… Urai ………… to New York yet?
  1. Is / going
  2. Did / going
  3. Does / go
  4. Has / been
 2. He ….. five strong ….. a year ago.
  1. Bought / oxen
  2. buys / oxes
  3. has bought / oxen
  4. will buy / oxes
 3. There ……… curry in the pot.
  1. hasn’t many
  2. aren’t much
  3. isn’t much
  4. haven’t many
 4. ………… he ……… I will fly to Chiangrai; we are too young to travel by ourselves.
  1. Neither / nor
  2. Either / or
  3. Both / and
  4. Before / after
 5. Look at that man; he is poor; he has only ….. money in his bag.
  1. Plenty of
  2. a lot of
  3. a little
  4. a few
 6. Chokechai is a ………….. singer than James
  1. bad
  2. worse
  3. worst
  4. best
 7. Mr. Brown ……….. with me since 2000.
  1. works
  2. worked
  3. has worked
  4. is working
 8. This is ………. durian I have ever tasted
  1. delicious
  2. deliciously
  3. the more deliciously
  4. the most deliciously
 9. …………… Lilly ……………. at this moment?
  1. Dose / sew
  2. Is / sewing
  3. Will / sew
  4. Has / sew
 10. Wanna could pass the exam …….. she worked very…..
  1. because/hard
  2. because/hardly
  3. although/hardly
  4. although/hard
 11. A pen pal is …….
  1. my friend’s pen
  2. a friend whom we write to
  3. one whom we like mast
  4. one of my best friends
 12. Which word is different from the others?
  1. Sing
  2. scientist
  3. astronaut
  4. dentist
 13. We are bird watchers. We always have out ……. with us all the time
  1. glasses
  2. grasses
  3. binoculars
  4. microscopes
 14. which one is an example of pollution?
  1. All living things
  2. Calm ocean
  3. Fresh Air
  4. Dirty water
 15. I am the biggest, sea animal. I live in water. My name starts with “W”. I am a ………
  1. wall
  2. wave
  3. whale
  4. wax

Passage A – for no 16-18

Nick wants to be a pilot because he loves aeroplanes. He likes fixing model aeroplanes during his free time. When he was six, his parents took him to Singapore by plane. He was so happy on board. He spent the whole time during the flight staring out of the windows. He has been on the plane five more times since then. Every time was just as enjoyable as the first. This is why he would love to fly an aeroplane by himself

 1. When was Nick’s first time on the plane?
  1. When he was fixing model aeroplanes.
  2. When he was six feet tall.
  3. When he was flying an aeroplane by himself.
  4. When he was six years old.
 2. What did he do when he was on the plane? He ……
  1. started out of the windows
  2. slept
  3. fixed his model aeroplanes
  4. was happy
 3. How many time did Nick fly on the plane?
  1. Six
  2. Five
  3. Four
  4. Three

Read the passage and check the sentences followed. If they are right check no. 2) and if they are wrong, check no. 4)

Ladda started to rescue all kinds of dogs when she was 15 years old. She wanted to save street dogs in animal shelters. She rented a big house for all the dogs, and she had saved and asked people to help donate money to buy food for them. Today she is 47 with 200 dogs in the same house. She has received lots of donation. If you want to do some good things, this is one way to do: join Ladda.

 1. Street dogs are dogs of which the owners take them to sleep outside the house every night.
 2. It is 32 years since Ladda started to help street dogs by herself.
 3. Ladda has spent her own money to keep all the dogs alive.
 4. You can donate some money to help Ladda keep all the dogs alive.

เฉลยพร้อมคำอธิบาย Part 1 วันที่สองของการสอน

 

วันที่สอง

วันที่สาม

Dekteen.com